-Golfclub Flevoland
Wedstrijdreglement

1. Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de “Rules of Golf”, zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews en de USGA, hierna genoemd de “Golfregels”.

Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van het wedstrijdreglement en van de “Local Rules” en zich gedurende de wedstrijd daaraan te houden.

 

2. Inschrijven voor een wedstrijd
Ruim voor de wedstrijddatum wordt een intekenlijst opengesteld voor de betreffende wedstrijd.

Minimaal 20 deelnemers zijn nodig om de wedstrijd door te laten gaan, tenzij de wedstrijdcommissie anders beslist.

Op deze intekenlijst staat vermeld:

 • naam van de wedstrijd;
 • datum en tijdstip van de wedstrijd;
 • handicap categorie;
 • wedstrijdvorm;
 • inschrijfgeld; sluiting van de inschrijving/publicatie startlijst;
 • naam en telefoonnummer van de wedstrijdleider;
 • eventuele bijzonderheden.

Voor deelname aan qualifying wedstrijden en belangrijke toernooien is een actieve handicap vereist. De wedstrijdcommissie geeft dit per wedstrijd aan. Spelers met een inactieve handicap kunnen wel aan gezelligheidswedstrijden deelnemen, tevens kunnen zij buiten mededinging deelnemen aan qualifying wedstrijden.

Een ieder dient voor zichzelf in te schrijven. Inschrijven door een ander mag alleen met medeweten van de deelne(e)m(ster)er gebeuren, waarbij de deelne(e)m(ster)er zelf verantwoordelijk voor de inschrijving blijft.

 

3. Kort voor de wedstrijd
Uiterlijk 15 minuten voor zijn/haar starttijd dient men zich bij de wedstrijdleiding te melden.

Uiterlijk 5 minuten voor zijn/haar starttijd dient men aanwezig te zijn bij de afslagplaats. Verschijnen bij de afslagplaats ná de afslagtijd kan diskwalificatie betekenen. Indien men toch nog toegelaten wordt, kan door de wedstrijdleiding een straf gegeven worden (2 strafslagen bij strokeplay op de 1-ste hole en verlies van de 1-ste hole bij matchplay, Zie regel 6.3 noot, Golfregels)

De speler is zelf verantwoordelijk voor de juiste exacte handicap. Een wijziging moet tijdig gemeld worden aan de wedstrijdleiding.

De wedstrijdleiding heeft het recht de vorm en indeling in het belang van de wedstrijd te wijzigen.

 

4. Tijdens de wedstrijd
Laat uw medespelers in uw flight en spelers achter u niet onnodig wachten.

Langzaam spel. Voor iedere wedstrijd is een doorloopschema beschikbaar bij de wedstrijdcommissie. Dit schema vermeldt de maximale speeltijd per hole voor een partij en daarmee ook voor de gehele ronde. Een deelne(e)m(ster)er krijgt maximaal 50 seconden om zijn/haar bal te slaan vanaf het moment dat het zijn/haar beurt is om te spelen, tenzij bijzondere omstandigheden overschrijding van de tijdslimiet rechtvaardigen. Als de eerste partij het schema overschrijdt, wordt deze geacht te langzaam te spelen. Iedere volgende partij moet binnen het startinterval blijven van de voorgaande partij of binnen het doorloopschema. Als is vastgesteld dat een partij langzaam speelt, zal, indien geen verzachtende omstandigheden gelden, de speeltijd van alle spelers/speelsters van die partij kunnen worden opgenomen. Het vaststellen van langzaam spel kan gebeuren door referee, marshall of wedstrijdcommissie.

Sancties
Matchplay:

 • eerste overschrijding tijdslimiet: formele waarschuwing;
 • tweede overschrijding tijdslimiet: verlies van de hole.

Strokeplay:

 • eerste overschrijding tijdslimiet: formele waarschuwing;
 • tweede overschrijding tijdslimiet: één strafslag;
 • derde overschrijding tijdslimiet: twee strafslagen;
 • volgende overschrijding tijdslimiet: diskwalificatie.

Men dient zich te onthouden van onsportief gedrag tijdens of na afloop van de wedstrijd, zoals bewuste overtreding van de Golfregels, onreglementaire onderbreking en/of voortijdige beëindiging van de wedstrijd. Bij overtreding van de gedragscodes kunt u, afhankelijk van de ernst en het aantal overtredingen, door de wedstrijdcommissie een startverbod van een volgende ronde en/of 1 of meer volgende wedstrijden worden opgelegd.

De wedstrijdcommissie kan een referee benoemen, wiens taak het is de spelers waarnodig te assisteren betreffende de Golfregels en er op toe te zien dat de regels worden nageleefd.

 

5. Na de wedstrijd
Uiterlijk 15 minuten na het beëindigen van de wedstrijd dient de volledig en duidelijk ingevulde scorekaart bij de wedstrijdleiding ingeleverd te zijn. De deelne(e)m(ster)er mag het clubhuis niet verlaten voordat de scorekaart is goedgekeurd door iemand van de wedstrijdcommissie

Een scorekaart is alleen geldig indien deze volledig, duidelijk en met de juiste score van de speler/speelster is ingevuld en door de speler en marker is ondertekend.

Een niet correct, onvolledig en/of onduidelijk ingevulde scorekaart kan leiden tot diskwalificatie.

De prijsuitreiking neemt in het algemeen binnen 30 minuten na beëindigen van de wedstrijd door de laatste speler een aanvang.

Bepalen van het wedstrijdresultaat:

 • Bij Stableford wedstrijden wint het hoogste aantal stablefordpunten;
 • Bij Strokeplay wedstrijden met handicapverrekening wint de laagste netto score (bruto score minus playing handicap);
 • Bij Strokeplay wedstrijden zonder handicapverrekening wint de laagste bruto score.

 

6. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking wordt gezien als een verlengstuk van de wedstrijd, men dient dan ook te blijven tot na de prijsuitreiking. Wanneer een prijswinnaar zonder geldige reden niet aanwezig is op de prijsuitreiking, vervalt de prijs.

 

7. Gelijk wedstrijdresultaat
Bij gelijk wedstrijdresultaat wordt de uitslag als volgt bepaald:

Bij Strokeplaywedstrijden:
Voor een wedstrijd zonder Handicapverrekening:

 • een play-off over 18 of een kleiner aantal holes, dat door de wedstrijdcommissie is vastgesteld
 • Indien onmogelijk of nog steeds een gelijkspel: een hole voor hole beslissingswedstrijd (“suddendeath play-off”)

Voor een wedstrijd met Handicapverrekening:

 • een play-off over 18 of een kleiner aantal holes met Handicapverrekening;
 • Afhankelijk van het aantal holes wordt er een percentage van de Playing Handicap afgetrokken.

Als een play-off onmogelijk is wordt het matching cards systeem gebruikt:

Hierbij worden de scores van de laatste 9 holes vergeleken (bij strokeplay met handicapverrekening: minus de helft van de Playing Handicap). Is dit resultaat gelijk, dan worden de scores over de laatste 6 holes (minus 1/3 van de handicap), vervolgens de laatste 3 holes (minus 1/6 van de handicap) en tenslotte de laatste hole (minus 1/18 van de handicap) vergeleken.

De volgende opmerkingen zijn bij het toepassen van deze methoden van belang:

Onder de laatste 9 holes verstaat men altijd hole 10 t/m hole 18. Breuken worden niet afgerond.

Als het systeem van matching cards geen beslissing brengt, wordt getracht een beslissing te bereiken door vergelijking van de scores over de eerste 6, 3 of 1 hole(s) van de laatste 9 holes. Als er dan nog geen beslissing is, in een wedstrijd met handicapverrekening, wint de laagste Exact Handicap. Als er dan nog geen beslissing is, zal het lot beslissen.

Bij Matchplaywedstrijden:

 • Suddendeath play-off (voortzetting van de ronde) over die holes die door de wedstrijdcommissie zijn aangewezen.

8. Buggy’s
Het gebruik van buggy’s is tijdens een wedstrijd niet toegestaan, tenzij anders bepaald, bijvoorbeeld in de Handicart-regeling. Overtreding leidt tot diskwalificatie.

 

9. Afzeggen voor een wedstrijd
Afzeggen voor een wedstrijd dient door de deelne(e)m(ster)er minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd te geschieden bij de betreffende wedstrijdleider. Bij te late of onjuiste afzegging zal de wedstrijdcommissie daarvan notitie nemen. Bij herhaling kan een formele waarschuwing worden gegeven, eventueel gevolgd door uitsluiting van deelname aan evenementen voor één maand en hoogstens drie maanden.

 

10. Niet Verschijnen
Onder Niet Verschijnen wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start. Bij Niet Verschijnen zal de wedstrijdcommissie daarvan notitie nemen. Bij herhaling kan een formele waarschuwing  worden gegeven eventueel gevolgd door uitsluiting van deelname aan evenementen voor één maand en hoogstens drie maanden worden opgelegd.

 

11. Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens een wedstrijd niet toegestaan. Overtreding kan leiden tot diskwalificatie.

 

12. Overig
Daar waar de reglementen niet in een oplossing voorzien zijn de beslissingen van de wedstrijdcommissie bindend.

 

13. Beroep
Van een beslissing van de wedstrijdcommissie tot uitsluiting van een deelne(e)m(ster)er voor meer dan de betreffende wedstrijd, staat hoger beroep open bij de Commissie van Beroep van Golfclub Flevoland binnen vier weken na oplegging van de straf. De Commissie van Beroep kan aan het ingestelde beroep een schorsende werking toekennen, indien in het beroepschrift daarom gemotiveerd wordt verzocht.