-Golfclub Flevoland
Kom in de Kast

Aanleiding en achtergrond.
Bij het beheer van golfbanen in Nederland wordt in het algemeen veel aandacht besteed aan natuur en milieu. Vooral de  natuurlijke elementen kunnen een belangrijke positieve  bijdrage leveren aan de beleving in de baan. Op nationaal niveau wordt verondersteld dat een goed natuur- en milieubeleid zelfs bevorderlijk is voor de golfsport op zich. Volgens de NGF biedt een natuurvriendelijk en milieubewust beheerd golfterrein “een interessante en uitdagende omgeving en bevordert de beeldvorming van de golfsport als een ‘groene’ sport”.  De NGF promoot deze beleidvisie actief met drie ondersteunende programma’s  nl.: Committed to Green, Golfers love Birdies en Green Deal.

 

Het programma Committed to Green (CtG) behelst het streven tot  een duurzaam beheer van de baan, ofwel “het optimaliseren van de speelkwaliteit van de golfbaan met het behoud van de natuurlijke omgeving onder goed economisch en maatschappelijk verantwoord beheer”. Sindsdien hebben diverse banen in Nederland een GEO-certificering (Golf Environment Organization). De NGF heeft een groot deel van de kosten voor GEO-begeleiding betaalt, echter certificering houdt tevens in dat een baanbeheersplan met een milieubeleidsplan moet worden opgesteld, dat om de 3 jaar dient te worden geactualiseerd en jaarlijks  controle plaatsvindt op het behalen van de doelstelling.

 

Voor zover kan worden overzien betreft het tot nu toe veelal golfclubs waar eigendom, de verantwoording m.b.t.  beheer en onderhoud in 1 hand liggen. De situatie  in Lelystad ligt totaal anders en is de Golfclub Flevoland in feite afhankelijk van de inspanningen van de eigenaar met daarnaast en de verantwoordelijkheden van beide betrokken partijen, met de vraag of een  certificering (voor de langere termijn) haalbaar is.

 

Vanuit de nationale overheid  wordt  gepleit dat recreatie, landschapsbeleving en natuur zo veel mogelijk samengaan. Zelfs wordt aanbevolen golfbanen te laten aansluiten op natuurgebieden. In dat licht is de ligging van “onze” golfbaan naast het Markermeer en naast enkele bosreservaten in de omgeving(o.a. het Zuigerplasbos) uniek te noemen.

 

In 2011 is in het overleg tussen het bestuur en het GEC afgesproken een verkennend onderzoek gedaan naar de wens, de noodzaak c.q. de haalbaarheid van GEO- certificering van de onze golfbaan. Gelet op de vele jaarlijks terugkerende inspanningen en kosten is toen besloten af te zien van een GEO-certificaat. Met het GEC is toen afgesproken een eigen route te kiezen en bestaande natuurlijke elementen zo veel mogelijk te benutten en deze te combineren met een aantal beheersmaatregelen, waarbij het programma Committed to Green zo veel mogelijk wordt gevolgd.

 

In 2016 heeft de Europese Commissie besloten het gebruik van chemische middelen op sportvelden en golfbanen, ingaande 2018 te verbieden. Toen bleek dat dit besluit  op zo’n korte termijn niet haarbaar was is dit besluit nadien opgeschoven naar 2020. De Nederlandse Vereniging van Golfaccomodaties (NGV) onderzoekt de mogelijkheden op de haarbaarheid op diverse onderdelen en streeft actief naar een passende praktische  oplossing. Het GEC is lid van de NGV en volgt de ontwikkelingen in het kader van “ Green Deal” op de voet.

 

Uit het voorgaande kunnen we opmaken dat beheerders van golfbanen voor de langere termijn niet ontkomen aan een duurzaam beheer. Het ligt dan ook voor de hand op passende onderdelen voor te sorteren en projecten in dat kader actief op te starten.

 

Inleiding

Tot voor kort konden de greenkeepers beschikken over een aantal chemische bestrijdingsmiddelen voor schadelijke insecten en schimmels. Nu de inzet hiervan ten einde loopt is men zoekende naar passende oplossingen. In de afgelopen decennia is o.a. de tuinbouw  gebleken dat de inzet van natuurlijke bestrijders erg succesvol kan zijn. Gelet op de speelruimte wordt het tijd om de “koe bij de horens te pakken”.

 

Golfers zijn te gast in het landschap waar vogels hun thuis hebben. Volgens insiders worden vogels gezien als en  graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed met het groen. Vogels geven golfbanen karakter met hun kleuren en geluiden en dragen zo bij aan de natuurbeleving tijdens een ronde golf.

 

In het kader van de 3 hiervoor genoemde natuur- en milieuprogramma’s is er een initiatief ontstaan om een aantal gewenste vogelsoorten te accommoderen, soorten die niet alleen een verrijking zijn voor de golfsport maar tevens direct of indirect natuurlijke bestrijders zijn schadelijke insecten vooral op de greens.

 

Met name engerlingen (larve van mogelijk verschillende keversoorten, zoals de meikever) en emelten (larven van de langpootmug) tasten door wortelvraat  de grasmat aan. Aangetaste planten zijn vatbaar voor allerlei ziektes en plagen en gaan uiteindelijk dood. De larve van de engerling wordt  begin mei actief. Deze  larven zijn op zich een lekkernij voor o.a. kraaien, die op hun zoektocht ook de grasmat  beschadigen. Dit is een veel voorkomend verschijnsel op de greens van onze baan.

 

Projectopzet “Kom in de kast” .

De opzet is het plaatsen van tientallen vogelhuisjes in de nabijheid van de greens.

De vorm van deze huisjes zal worden afgestemd op de meeste gewenste vogelsoorten, primair de vogelsoorten die een natuurlijke vijand zijn van genoemde schadelijke insecten.

De Baan –en Regelcommissie heeft i.o.m. de Countrycommissie besloten hiervoor samen met het GEC een project voor uitvoering op te zetten. Hiervoor is inmiddels een projectgroep opgestart die bestaat uit Rob Nijhof, Marien Jansen, Bouke Barnas en Geert Benning.

 

Project  “bloemenweide”.

Een veelzijdige flora en fauna gaan veelal hand in hand samen. Het grasbestand op golfbanen is voor de golfer uniform  van karakter echter voor de beleving en de diversiteit eentonig en saai en minder aantrekkelijk voor diverse vogelsoorten. Bloemweides hebben daarentegen  aantrekkingskracht voor diverse insecten en vogels. Daarom is differentiatie in grassoorten zeer gewenst. Gedacht wordt aan de inzet van diverse bloemzaden. Niet  elk type (eenjarige) bloem kan hiervoor gebruikt worden, want grassen kiemen en groeien snel en hun groeikracht zorgt ervoor dat er maar weinig bloemen de kans krijgen om  zich te ontwikkelen. Voor iets wildere grasweiden met bloemen kunt u gaan kiezen voor bloemen van kaprozen, duizendblad, margriet, vergeet-mij-nietjes of goudsbloemen. Om deze bloemenweide mooi tot zijn recht te laten komen mag het gazon niet  gemaaid worden. De fairways zijn daarvoor dan ook uitgesloten. Resteert dan bloemzaden te strooien in gebiedsdelen met een blijvende rough, rough die pas laat in het jaar, na de zaadvorming,  wordt gemaaid.(nader uit te werken).

 

Voorlopige projectplanning februari 2017

·         Projectcoördinatie R. Nijhof

·         Projectgroep KIK start verkenning en wint externe advies in bij o.a. de St. Landschapsbeheer Flevoland. (Rob, Marien,Geert)

·         Verkenning model vogelhuisje en gewenst totaal aantal.

·         Werfcampagne sponsoring vogelhuisjes. (Bouke)

·         Verkenning graszaden bloemweide. (Rob, Marien, Geert)

 

Aanschaf en uitvoering. (maart/april 2017)

Het plaatsen van de huisjes zal i.s.m. het GEC in eigen beheer door leden/vrijwilligers plaatsvinden. Hiervoor zal t.z.t. een uitvoeringsgroepje worden opgericht.

Projectkosten:  Afhankelijk van aanschaf aantal vogelhuisjes, vervaardigen in eigen beheer en resultaat sponsoring:  ca: max.€ 500.

Uitvoering: voorjaar 2017.

 

Namens de Projectgroep KIK

10-02-17, Geert Benning