-Golfclub Flevoland
Baanaanpassing 2e fase

      Geaccordeerd voorstel voor baanaanpassing 2e fase

 

De Projectgroep Baanaanpassing  heeft,  conform het verzoek van het Bestuur en GEC,  verder nagedacht over enkele aanpassingen die een bijdrage leveren om de baan zgn. “uitdagender en aantrekkelijker” te maken. De zeer positieve reacties na de uitvoering van de 1e fase heeft ons gestimuleerd aansluitend met verdere voorstellen te komen. Deze voorstellen vallen onder fase 2. De Projectgroep betreurt het dat in het verleden een aantal bunkers is gedicht en zou het aantal bunkers, vooral in de nabijheid van de greens, graag willen verhogen echter gezien de hoge investeringen lijkt uitvoering  hiervan momenteel niet haalbaar.

De Projectgroep ziet diverse mogelijkheden om belendend oppervlaktewater binnen de baan “te halen”.

De Projectgroep heeft zich niet verdiept in het beheer van de baan omdat dit onderdeel in goede handen is bij de Baan- en Regelcie. die hiervoor nauw samenwerkt met de medewerkers van het GEC.

 

Aanpassing hole 3

Deze hole wordt gezien als zeer saai en voor een par 3 erg lang. Aanvankelijk was het dan ook de bedoeling deze hole in combinatie met een verlenging van hole 6  in te korten. Als gevolg van de relatief hoge kosten van de verplaatsing van de teeboxen en de vele positieve reacties van spelers omtrent de huidige lengte, is besloten de huidige lengte van de hole  te handhaven.

 

Maatregelen:

Ter hoogte van het lager gelegen deel van de hole aan de westzijde is een rondvormige vijver aangebracht die binnen afzienbare tijd de vorm zal krijgen van een watertong (ovaal) en verbonden worden met het zijdelingse water grenzend aan de achtertuinen van de woningen aldaar. Eenzelfde situatie als de tegenover liggende watertong aan de oostzijde. De vrijkomende grond zal aan de beide zijden tussen   fairway en de bosrand onder helling worden afgewerkt. Naast de teeboxen worden aan de zuidzijde enkele bomen geplaatst. Achter de green zullen enkele vrijkomende beukenbomen worden geplaatst.

 

Aanpassing hole 5

De sloot aan de westzijde enkele meters verlengen richting fairway.

 

Aanpassing hole 6

Deze hole wordt voor een par 4 gekenmerkt als zeer lastig. Verlenging van de hole wordt daarom voorgestaan door de gele teebox ca. 50 m. in noordelijke richting te verplaatsen tot achter de sloot, in het huidige bosperceel. Hiervoor zullen enkele bomen worden gerooid en zal er een pad langs de sloot Houtribweg worden aangelegd. De rode teebox gaat naar de huidige gele box. Om de veiligheid te borgen komt er bij bezetting van de  teebox een afslagverbod bij de teebox van hole 5. Nagegaan wordt  welke maatregelen nodig zijn om de spelers op de nieuw gele teebox vanaf hole 5 te kunnen waarnemen. Hole 6 wordt met deze verlenging Par 5.

Een en ander is formeel al geregeld (baaninmeting, course rating, stroke indexing) in goede samenwerking met de NGF en de Baan- en Regelcie.

 

Aanpassing hole 13

De hoge wilgenbomen aan de oostzijde van de dogleg zijn deels ziek en worden geruimd. Tussen de bestaande eikenbomen is de gracht substantieel verbreed en is de grond aan weerszijden in heuvels overwegend richting de green onder profiel gebracht. T.z.t. zullen op de gemaakte verhogingen enkele bomen worden geplaatst.

 

15 november 2016

De Projectgroep Baanaanpassing – Dries Janbroers, Roeland Tans, Marien Jansen en Geert Benning

 

 

Baanaanpassing 2e fase