-Golfclub Flevoland

< Ga terug

Aan alle goede dingen komt een eind! (Ook aan soms lastige en zwaarwegende dingen…)

14 mei 2018

Na respectievelijk 5 ½ jaar (Peter Sparreboom) en 4 jaar (Liesbeth van Essen) namen wij afscheid van het bestuur tijdens de ALV van 14 mei. Een terugblik is wel op zijn plaats. We hebben veel plezier gehad in onze soms iets wisselende besturen, we concludeerden dan ook dat we een echt team vormden. Samen hebben we de volgende veranderingen in de afgelopen jaren meegemaakt: Een drastische wijziging van de verenigingsstructuur werd doorgevoerd (uitgaand van doelgroepen), met minder, grotere commissies met meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Voor elke commissie is inmiddels ook een commissiereglement opgesteld. De structuurwijziging verliep schoksgewijs, zoals iedere verandering soms wat tijd vergt om echt omarmd te worden. Inmiddels kunnen we wel zeggen dat deze zijn beslag heeft gekregen en naar behoren functioneert. Om de communicatie tussen bestuur en commissies en onderlinge samenhang te verstevigen draait inmiddels al weer enige tijd het kwartaaloverleg (met bestuur en commissievertegenwoordigers).

 

Het tuchtreglement Seksuele Intimidatie van NOC-NSF is ook een verenigingsdocument geworden met alle daarvoor genodigde ingrediënten: we beschikken inmiddels over een Vertrouwens Contactpersoon en voor alle jeugdcoaches en pro zijn inmiddels Verklaringen Omtrent Gedrag verkregen. Alertheid op veiligheid blijft uiteraard geboden en beperkt zich niet tot uitsluitend seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook andere uitingen van ongewenst gedrag.

 

De Par3-baan werd Qualifying, een ware mijlpaal. Inmiddels is na enkele jaren Q status een deel (zoals ooit gepland) in bouwgebied veranderd, jammer maar begrijpelijk. De golfbaan onderging een aantal fraaie aanpassingen die de aantrekkelijkheid én kwaliteit van de baan aanzienlijk hebben vergroot en nog steeds is dit proces gaande. De projectgroep baanaanpassing heeft een belangrijke rol in deze transitie.

 

Om overdracht van informatie bij wisseling van bestuurs- en commissieleden te vergemakkelijken is van een aantal procedures een beschrijving gemaakt (denk daarbij bv. aan ledenadministratie, nieuwsbrief, clubkleding, wedstrijdorganisatie e.d.). In het laatste jaar hebben we ons alvast georiënteerd op de toekomst als de huizenbouw in het Golfresort is afgerond. Wat komt er op ons af? (nieuwe eigenaar? Andere ideeën over de omvang van de golfbaan? Wat gebeurt er met het clubhuis?). Allemaal zeer relevante vragen die om een visie vragen en die in de komende tijd verder wordt uitgewerkt. O.a. door het leggen van contacten tussen enerzijds de Golfclub Flevoland en anderzijds respectievelijk Unigolf, gemeente, Bewonersvereniging Flevo Golfresort en wellicht nog andere derde partijen. De discussie hierover met de leden zal zeker bij herhaling aan bod komen!

 

We hebben binnen onze club veel vrijwilligers die op allerhande wijze inspanningen doen om de club te helpen; dit is ons grootste goed en als bestuur zie je beter dan wie ook hoeveel energie deze leden erin stoppen! We hopen dan ook dat dit zo mag blijven en dat ook degenen die dat tot nu toe nog niet deden eens aankloppen bij commissies of bestuur als ze een goed idee hebben of gewoon een handje willen helpen. Vele handen maken licht werk en ervaring leert dat samen een klus klaren ook gewoon leuk is! Wij kijken in ieder geval met veel genoegen terug op onze bestuursperiode en wensen het nieuwe bestuur, alle leden en het GEC alle goeds toe voor de toekomst!